Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Projekt vzdelávania a adaptability sa skončil

[16.09.2008]

Sedem mesiacov trval projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi. Za toto obdobie bolo vyškolených 145 pracovníkov
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu úspešne skončil

[08.09.2008]

Sedem mesiacov trval doposiaľ najrozsiahlejší projekt vzdelávania zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi, ktorého výsledkom je 144 vyškolených zamestnancov, ktorí prešli kurzom európskeho vodičského preukazu v oblasti používania PC
[celá správa ...]

Projekt je na konci

[06.08.2008]

Posledné skúšky uzavreli projekt, v rámci ktorého pracovníci Mestského úradu v Prievidzi absolvovali školenia na viaceré témy.
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pokračuje

[19.02.2008]

Aj v mesiaci marec priebežne pokračovali jednotlivé aktivity Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorý je finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom ...
[celá správa ...]

Školenia odštartovali

[15.02.2008]

Tento týždeň sa prví pracovníci Mestského úradu v Prievidzi zúčastnia na školení v rámci projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy. Projekt, ktorý podporuje Európsky sociálny fond, bude realizovaný od februára do augusta
[celá správa ...]

[Počet správ:10] Staršie >>>

O projekte

MÚ Prievidza v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja trenčianskeho samosprávneho kraja a Programu rozvoja mesta dlhodobo podporuje odbornú prípravu svojich zamestnancov, ich vzdelávanie, ktoré zodpovedá požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach. Rozvoj vzdelávania realizuje s dôrazom na zvýšenie adaptability, flexibility a zastupiteľnosti zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi. V rámci MU je vybudovaný systém vzdelávania, zodpovedajúci norme ISO 9001:2000.

Navrhované aktivity zadväzujú na realizované vzdelávacie aktivity, vychádzajúce z požiadaviek, ktoré sú na zamestnancov vo verejnej správe každodenne kladené.

Cieľom projektu "Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov Mestského úradu Prievidza" je prispieť k rozvoju mesta Prievidza a tým i TSK prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v rámci samosprávy. Uvedené ciele priamo súvisia s cieľom SOP ĽZ a vytvárajú optimálône predpoklady na rozvoj ďalšieho vzdelávania za účelom zlepšenia kvalifikácie a adaptability zamestnancov samosprávy. Priamou cieľovou skupinou sú zamestnanci MÚ v Prievidzi. Nepriamou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta. Vyššie uvedený cieľ úpredpokladáme dosiahnuť prostredníctvom odborných školení a tréningov zameraných na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností, rozvoj zručností pri práci s novými informačno-komunikačnými technológiami (ECDL) a na rozšírenie vedomostí o normy európskeho práva. Výsledky projektu a spolufinancovanie ESF budeme prezentovať formou inf. letákov, vyhodnocovacím seminárom spojeným s tlač. besedou.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj ďalšieho vzdelávania zamestnancov samosprávy - mesta Prievidza, za účelom zlepšenia ich kvalifikácie a adaptability.
Uvedené ciele priamo súvisia s cieľmi SOP ĽZ a celkovým cieľom opatrenia 3.2 a vytvárajú optimálne predpoklady na zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom budovania systému celoživotného vzdelávania, posilnenie kvality a dostupnosti vzdelávania, podpora v oblasti manažérskych zručností.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
  • podporiť vzdelávanie a prípravu zamestnancov vo verejnej správe, s cieľom zvýšiť kvalitu administrátívnych kapacít;
  • zvíšiť adaptabilitu a flexibilitu pracovníkov samosprávy;
  • podporiť kariérny a profesný rast pracovníkov samosprávy;
  • rozvíjať zručnosti zamestancov v oblasti manažérskych zručností, pri organizácií aktivít mesta;
  • zvýšiť zručnosti zamestnancov pri práci v oblasti IKT, absolvovanie 7 modulov ECDL, ukončené získaním certifikátu ECDL, tieto sú nevyhnuté pre poskytovanie kvalitných služieb pre občanov, podnikateľské subjekty v meste a zároveň aj pre tvorbu lokálnych rozvojových plánov
  • rozvíjať schopnosť efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie v medziľudských a pracovných vzťahoch;
  • podporiť vedomosti z oblasti prostredia a kultúry Európskej únie;
  • prispieť k odstráneniu rozdielov vo vzdelanostnej úrovni zamestnancov samosprávy mesta;
  • zvýšiť európske povedomie u obyvateľov mesta.
Projektom prispejeme k zvýšeniu úrovne vzdelanosti a informovanosti lokálnych autorít, ktorými sú predstavitelia samosprávy a zamestnanci verejnej správy. Rozvoj ľudských zdrojov v tomto kontexte môžu zásadným spôsobom podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta, čo je zámerom projektu. Projekt je zameraný na rozvoj zručností pri práci s novými informačno-komunikačnými technológiami, získanie certifikátu ECDL a vzdelanie zamestnancov v oblasti legislatívy -rozšírenie vedomostí o normy európskeho práva, všetko informácie potrebné pre rozvoj regiónu.

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.